Välkommen till Länkskafferiet

Här finns länkar till 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser som passar bra för skolarbete. Välj ett ämne eller ett tema som matchar din fråga eller skriv in ord i sökrutan.

Länkskafferiets målgrupper är elever, lärare, pedagoger och bibliotekarier. Även föräldrar kan ha nytta av Länkskafferiet.

Länkskafferiet har ny ägare!

Länkskafferiet drivs sedan sommaren 2015 av UniPoll AB som håller innehållet uppdaterat. Nu vill vi lägga till nya länkar lämpliga för skolarbete. Arbetet sker ideellt och det gör att vi letar efter skolbibliotekarier och lärare som är intresserade av att bidra med nytt innehåll. Om du är intresserad av att medverka kontakta oss. Unipolls hemsida

Länkskafferiet på Facebook!

Länkskafferiet på Twitter

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Dela!

Länkskafferiet på nätverket Dela!

Förälder?

Är du förälder? Välkommen hit! Läs om hur du kan använda Länkskafferiet.

Nya länkar via RSS

Våra RSS-strömmar
Publicera länktips från oss! Ange källa: "Länkskafferiet" och en länk tillbaka till oss.

Länkskafferiets kvalitetskriterier

I Länkskafferiet presenteras kvalitetsbedömda webbplatser av intresse för den svenska skolan. Om informationen förutsätter mer ingående förkunskaper än vad som kan förväntas av elever i åldrarna 10-15 år, anges det i beskrivningen av webbplatsen.

Vid urvalet av webbplatser till Länkskafferiet måste tre grundläggande krav uppfyllas:

  • Informationen får inte strida mot gällande svensk lag, t ex uppmuntra till hets mot folkgrupp, brott, våldshandlingar etc.
  • Varje webbplats ska vara försedd med uppgift om person eller organisation som ansvarar för innehållet och hur man kommer i kontakt med dem.
  • Webbplatserna måste underhållas och uppdateras kontinuerligt.

Efter att de grundläggande kraven är uppfyllda gör ämnesredaktörerna en första bedömning om webbplatsen är av intresse för elever i skolan. Om webbplatsen bedöms som intressant fortsätter granskningen med utgångspunkt från följande kvalitetskriterier: Till sidans topp

1. Informationen ska vara tillförlitlig. För att bedöma detta tas ställning till följande frågor:

  • Vem eller vilka står bakom informationen? Etablerade författare eller forskare är väl insatta i sina ämnen. Därför kan man vanligtvis lita på sådan information. Det samma gäller för material publicerat av myndigheter och organisationer.

  • Varför är informationen publicerad och vilket syfte vill den uppnå? Detta syfte kan påverka tillförlitligheten. Är informationen till för att upplysa och förklara, för att övertala eller för att sälja något?
    Generellt ska Länkskafferiet undvika webbplatser som innehåller för mycket reklam (särskilt om denna vänder sig till barn som en särskild målgrupp). Om en webbplats i övrigt innehåller övervägande kvalitativt och kvantitativt bra material kan vissa undantag göras. En speciell kategori tillhör till exempel dagstidningar som tas med trots att de har mycket reklam.

  • När är informationen publicerad respektive uppdaterad? Beroende på innehållets karaktär påverkas trovärdigheten av när en webbplats senast uppdaterades. Vi undviker t ex elevproducerat material som kan anses vara tillfälligt arbets- eller övningsmaterial.

2. Tyngdpunkten för språk ligger på svenskt material. Vi tar också med webbplatser på de nordiska språken, engelska samt på de språk som kan läsas i grundskolans språkval (franska, tyska, spanska, italienska och ryska). Den språkliga nivån måste stämma överens med den innehållsmässiga nivån. En webbplats som förväntas vara av intresse för 10-åringar måste också kunna användas av 10-åringar.

3. Webbplatsen måste ha en klar och tydlig layout. Innehållet måste presenteras på ett tydligt sätt och ge en god överblick. Webbplatsen skall vara lätt att navigera i, man skall lätt förstå var i webbplatsens struktur man befinner sig. Bilder, ikoner, film- och ljudillustrationer skall underlätta förståelsen av ämnet.

4. Varje länk i Länkskafferiet ska leda direkt till en självständigt fungerande webbplats färdig att använda. Webbplatser som huvudsakligen består av länkar till andra webbplatser kan tas med förutsatt att ämnet är väl avgränsat. Ambitionen är att webbplatserna kan användas direkt, kostnadsfritt och utan krav på att man registrerar sig. Vissa undantag finns och i så fall anges detta i webbplatsens beskrivning.

5. Innehållet i Länkskafferiet ska i princip kunna vara av intresse för alla, oavsett var i Sverige användaren är bosatt. Webbplatser med lokal anknytning kan tas med om de bedöms vara av allmänt intresse.

Till sidans topp

Mer om kvalitetskriterier

Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På Internet kan alla som har tillgång till en server (en kraftfull dator) enkelt publicera vad de önskar. När du söker information utanför Länkskafferiet med hjälp av söktjänster som t ex Google står du själv för hela kvalitetsbedömningen. Då är det extra viktigt att du kritiskt granskar det material som du hittar. För dig som går i grundskolans senare år och i gymnasieskolan finns en praktisk handledning som heter "Att värdera webbplatser själv". Texten är utarbetad av Eva Jonsby och Lena Müller, båda med lång erfarenhet av arbete inom skolsektorn.

Läs gärna mer om kvalitetskriterier här: